r

PRO Kredit" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin – BOKT 2022-ci il üzrə audit hesabatını dərc etdi

PRO Kredit" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin – BOKT 2022-ci il üzrə audit hesabatını dərc etdi 

"PRO Kredit" Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin – BOKT 2022-ci il üzrə audit hesabatını dərc etdi

Bank olmayan kredit təşkilatı “ProKredit” BOKT ASC audit hesabatını dərc edib.  2011-ci ildə təsis edilən şirkət orta biznes, start-up şirkətlərə və fərdi tələbləri qarşılamq üçün kreditlər təqdim edir.

“ProKredit” BOKT ASC 31 dekabr  2021-ci il üzrə maliyyə hesabatını təqdim edib. Hesabat “ProKredit” BOKT ASC -nin maliyyə vəziyyəti, həmin tarixdə bitən il üzrə mənfəət və zərər, kapitalda dəyişikliklər və pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında göstəriciləri, əsas uçot prinsiplərinin xülasəsi və digər izahedici qeydləri əks etdirir.  

Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası sərbəst auditor Yusifova Gülnarə İsfəndiyar qızı təsdiq etdiyi maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, “ProKredit” BOKT ASC 2021-ci ilin gəliri 31 dekabr 2021-ci il tarixdə bitən il üzrə 545183.09  AZN, xərcləri isə 495983.67 AZN olmuşdur. Nəticədə Müəssisə 31 dekabr 2021-ci il tarixdə bitən 49199.42 AZN ümumi mənfəətlə başa vurmuşdur. Cəmiyyətin rəhbəri gələcək ilin nəticələri üçün nikbindir və Müəssisənin fəaliyyətini təkmilləşdirməyi ümid edirlər. 


       2021 (AZN)

        2020 (AZN)

Ümumi Gəlir                                                                     

545 183.09

363 915.91

Ümumi Xərc

495 983.67

335 661.64

Ümumi mənfəət (zərər)                                                 

49 199.42

28 254.27

Mənfəətlik dərəcəsi %                                                          

9.02%

7.76%

Xalis mənfəət/ (zərər)                                                 

39 359.54

21 490.61

Xalis mənfəət/ (zərər) %                                                      

7.22%

5.91%

Müəssisə 2021-ci ili  39 359.54 AZN xalis mənfəətlə başa vurmuşdur.

31 dekabr 2021-ci il tarixində “ProKredit” BOKT ASC 3114760.40 manat cəmi aktivlərə malik olub. BOKT 2020-ci ilin sonunda 2846397.89 manat cəmi aktivlərə malik idi.

 

Təşkilat və onun fəaliyyəti Təşkilat Bakı Şəhəri Vergilər Departamentinin Kommersiya Hüquqi Şəxslərin Dövlət Qeydiyyatı İdarəsində 28 Fevral 2011-ci il tarixində “ProKredit” Bank Olmayan Kredit Təşkilatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin adı ilə qeydiyyatdan keçmiş və 1302391181 nömrəli VÖEN almışdır. Təşkilat əsas fəaliyyət sahəsi fiziki və hüquqi şəxslərə, o cümlədən sahibkarlara, az təminatlı icmalara, qaçqın və məcburi köçkünlərə və digər şəxslərə qısa və uzun müddətli kreditlərin verilməsindən ibarətdir. Təşkilat tərəfindən verilmiş kreditlər daşınar və daşınmaz əmlakın girovu, qarantiya, zaminlik və qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş digər üsullarla təmin oluna bilər.

Azərbaycan manatı ilə

2021

2020

Aktivlər

-

-

Uzunmüddətli aktivlər

-

-

Qeyri-maddi aktivlər

408.86

500.22

Torpaq, tikili, qurğular

-

-

Maşınlar və avadanlıq Nəqliyyat vasitələri

165547.62

215 572.11

Mebel

-

98.86

Hesablama texnikası

-

62.86

Sair uzunmüddətli aktivlər


-

Cəmi uzunmüddətli aktivlər

165 956.48

216 234.05

Qısamüddətli aktivlər

-

-

Ehtiyatlar    

-

-

Debitor borcları

2,296,485.77

2 032 724.63

Debitor borcları(Dövlət büdcəsinə (vergilər üzrə))

-

-

Gələcək dövrün xərcləri

-

-

Kapitallaşdırma üçün aktivlər

-

-

Müştərilərə verilmiş kreditlər

-

-

Pul vəsaitləri və onun ekvivalentləri

306 549.81

377 006.64

Digər aktivlər

345,768.34

220 432.57

Cəmi qısamüddətli aktivlər

2 948 803.92

2 630 163.84

Cəmi aktivlər

3 114 760.40

2 846 397.89

Kapital və öhdəliklər

-

-

Kapital

-

-

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapital

1 100 000.00

1 100 000.00

Kapital ehtiyatları

-

-

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)     

49 199.42

- 149 328.79

Cəmi kapital

1 149 199.42

950 671.21

Uzunmüddətli öhdəliklər

-

-

Uzunmüddətli faiz yaradan öhdəliklər

-

767 338.74

Cəmi uzunmüddətli öhdəliklər 

-

767 338.74

Qısamüddətli öhdəliklər

-

-

Bank kreditləri

1 171 523.63

-

Vergi və sair məcburi ödənişlər üzrə öhdəliklər

-

-

Sair kreditor borcları

-

-

Digər öhdəliklər

794 037.35

1 128 387.94

Cəmi qısamüddətli öhdəliklər

1 965 560.98

1 128 387.94

Cəmi öhdəliklər

1 965 560.98

1 895 726.68

Cəmi kapital və öhdəliklər

3 114 760.40

2 846 397.89

 

Məcmu gəlirlər haqqında hesabat, 31 dekabr 2021-ci  il tarixinə

(Azərbaycan manatı ilə)

 Qeyd

2021

2020

- Müştərilərə verilmiş kreditlər üzrə faiz gəlirləri

520 584.44

325 007.77

- Digər faiz gəlirləri

24 537.23

-

Maliyyə müəssisələrindəkli depozitlər üzrə gəlirlər

-

16 665.01

Faiz gəlirləri

545 121.67

341 672.78

Faiz xərcləri

-324 534.13

14 578.17

Kreditlər üzrə yaradılan ehtiyat

-

175 449.95

Kreditlər üzrə ehtiyatlardan sonra xalis faiz gəlirləri

-324 534.13

151 644.66

- Xalis haqq və komissiya gəlirləri

-

22 149.00

- Xarici valyuta əməliyyatlarından xalis gəlirlər/(zərərlər)

-

54.02

- Digər gəlirlər

61.42

40.11

Qeyri-faiz gəlirləri

61.42

22 243.13

ÜMUMİ GƏLİRLƏR

545 183.09

1 213 834.00

- İşlərin görülməsi və xidmət göstərilməsi üzrə xərclər

-

-

- Əmək haqqı və mükafatlar

-55 444.80

- 52 737.83

- Rabitə xərcləri

-1 978.07

-

- Bank xidməti üzrə xərclər

-6 665.32

-

- Sosial sığorta haqları

-10 161.10

- 9 230.85

- Yanacaq xərcləri

-7 100.00

 

- Reklam xərcləri

-325.55

-

- Enerji xərcləri

-

-

- Su və kanalizasiya xərcləri

-150.00

-

- Mühafizə xərcləri

-2 640.00

-

- Köhnəlmə və amortizasiya

- 51 226.68

- 23 547.32

- İcarə haqqları

- 12 140.00

- 13 680.00

- Digər xərclər

- 23 768.02

- 46 437.52

Xalis qeyri-faiz xərcləri

- 171 449.54

- 145 633.52

- Borca görə faizlər və onunla bağlı olan xərclər

- 324 534.13

-

ÜMUMİ GƏLİRDƏN ÇIXILAN XƏRCLƏR

495 983.67

-

- Gəlirdən çıxılmayan xərclər

-

 

Vergi tutmadan əvvəlki mənfəət/(zərər)

49 199.42

28 254.27

Mənfəət vergisi-güzəşt/(xərc)

9 839.88

6 763.66

Mənfəət hesabına kompensasiya edilən keçmiş illərin zərəri

-

-

Xalis mənfəət/(zərər)

39 359.54

21 490.61

Digər məcmu gəlir/(zərər)

-

-

Cəmi məcmu mənfəət/ (zərər)

39 359.54

21 490.61

 

KAPİTALDA DƏYİŞİKLİKLƏR HESABATI, 31 dekabr 2021-ci  il tarixdə bitmiş il üzrə

 

 

Azərbaycan Manatı ilə

Nizamnamə Kapitalı

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

Cəmi kapital

01.01.2020-ci il tarixinə balans

700 000.00

- 170 819.00

529 181.00

Kapital qoyuluşu                                         

400 000.00

-

400 000.00

Hesablanmış vergilər                                                                                                                            

-

-

-

Hesabat dövrünün maliyyə nəticəsi

-

 21 490.61

21 490.61

01.01.2021-ci il tarixinə balans

1 100 000.00

- 149 328.39

950 671.61

Kapital qoyuluşu                                         

-

-

-

Hesablanmış vergilər                                                                                                                            

-

-

-

Hesabat dövrünün maliyyə nəticəsi

-

49 199.42

49199.42

31.12.2021-ci il tarixinə kapitalın qalığı

1 100 000.00

-100 128.97

999 871 .03

 

 

 

 

{sape_links}{sape_article}